Projectes

Reparació completa d'una Central Hidroelèctrica

Lloc:

Reparació general del rodet d'una màquina

Operacions: 

A aquesta central en qüestió es va trobar una màquina en molt mal estat per la qual cosa es va procedir a la seva reparació per tal de deixar-la en el millor estat possible seguint les següents operacions:

  • Desmuntatge i neteja de la màquina per poder analitzar el joc entre les peces. 
  • Es va observar que el conjunt del rodet, la part superior de l'eix i conjunt de rodaments superiors, la part inferior de l'eix i conjunt de rodaments inferiors, la barra intro i la politja estaven en mal estat. També es va observar signes de cavitació a les pales de la turbina.
  • Reparació del conjunt del rodet: reparació de les pales, sanejament i mecanitzat de les zones d'allotjament de les pales a l'ogiva, nou sistema de tancament per a les pales, reparació de la punta de l'ogiva i neteja del martell. 
  • Reparació de la part superior de l'eix i conjunt de rodaments superiors: substitució dels rodaments, recuperació d'aquesta part de l'eix, nou anell, substitució de 3 retens i d'un separador. Recuperació de la platina inferior i superior i substitució de 12 molles. 
  • Reparació de la part inferior de l'eix i conjunt inferior: Nou rodament radial inferior, substitució de l'anell bipartit, sanejament de la part inferior de l'eix.
  • Conjunt eix - barra intro: Tornejat de l'eix i comprovació de que no estava doblat. Recuperació de la barra intro i fabricació de 2 casquets guia. 
  • Conjunt politja petita: Subministrament de 2 rodaments nous i d'una estrella de goma nova. 
  • Cavitacions: Aplicació de Belzona i de imprimació i un posterior pintat de les pales.
  • Muntatge de la màquina al taller per comprovar el seu funcionament.
  • Transport de la màquina a la central, muntatge in situ i posta en marxa.