Convocatòria de junta general extraordinària

06/10/2015

Benvolgut socis:

Martí Crespí Coma, administrador de la companyia "AUXILIAR D’EXPLOTACIONS ENERGÈTIQUES, S.L.” us convoca ala Junta GeneralExtraordinària de socis que se celebrarà el proper dia 22 d’octubre del2.015, ales 9,00 hores, en el domicili professional del Sr. Domènec Xicota, situat a Vic, carrer Enric Prat dela Riba, 2 - entresol, sota el següent Ordre del Dia:

Autoritzar a l’administrador o a la persona que ell      designi per tal que procedeixi en nom i representació de la companyia a      prestar aval solidari juntament amb el Sr. Josep Maria Grau en favor de la      companyia mercantil “El Salto dela Villa, SA” davant de l’entitat Caixa Bank,      SA en garantia d’un préstec amb un capital d’import 47.418.-euros.
Facultar per elevar a públic.
Aprovació de l’acta

Per aplicació de l’art. 196.1 de la llei de societats de capital, podeu sol·licitar per escrit amb anterioritat a la celebració de la junta o verbalment durant la mateixa els informes o aclariments que preciseu sobre els assumptes compresos en l’ordre del dia.

Atentament,

Martí Crespi Coma
Administrador