Convocatòria de junta general extraordinària

17/10/2014

A Vic, el dia 17 d’octubre del 2.014.

Benvolgut socis:

Martí Crespí Coma, administrador de la companyia "AUXILIAR D’EXPLOTACIONS ENERGÈTIQUES, S.L.” us convoca ala Junta General Extraordinària de socis que se celebrarà el proper dia 3 de novembre del 2.014, a les 9,00 hores, en el domicili professional del Sr. Domènec Xicota, situat a Vic, carrer Enric Prat dela Riba, 2 - entresol, sota el següent Ordre del Dia:

Acordar la subscripció d’un préstec amb l’Institut Català de Finances per concórrer a l’ampliació de capital de la companyia mercantil El Salto de la Villa, SA i els acords necessaris per la formalització      d’aquest préstec.

Per aplicació de l’art.196.1 dela Lleide Societats de Capital, els socis de la societat de responsabilitat limitada poden sol·licitar per escrit, amb anterioritat a la reunió de la junta general o verbalment durant aquesta reunió, els informes o aclariments que considerin necessaris sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia. L’òrgan d’administració està obligat a proporcionar-los-els, en forma oral o escrita d’acord amb el moment i la naturalesa de la informació sol·licitada, llevat dels casos en què, segons el parer del mateix òrgan, la publicitat d’aquesta informació perjudiqui l’interès social. No és procedent la denegació de la informació quan la sol·licitud tingui el suport de socis que representin, almenys, el vint-i-cinc per cent del capital social.

 
Atentament,

 

Martí Crespi Coma
Administrador